Friesland Beweegt Uit-Agenda - Fryslan Beweecht Út-Aginda

Friesland Beweegt Uit-Agenda - Fryslan Beweecht Út-Aginda

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Fryslân Beweecht Út-Aginda - Bewege én Belibje yn Fryslân 

De Fryslân Beweecht Út-Aginda is de meast folsleine gids foar bewege en belibje yn Fryslân. Mei om de 500 aktiviteiten per wike yn de kalinder is der altyd wol wat Nijskjirrichs te dwaan. Bisto dus op syk nei in rinloopwedstriid, kuierje- of fietstocht, live muzyk, teaterfoarstelling of strjitfestival, in merk, braderie of rommelmarkt, in rondvaart, excursie of oare aktiviteit? Do fynst it yn de aginda fan, troch en foar Fryslân. 

Diel dy aktiviteit
Stifting Fryslân Beweecht is makker, mar benammen facilitator fan it agenda-platform. Ús frijwilligers fersoargje dêrby de eindredactie, sadat de ynformaasje sa betrouber mooglik en frij fan spam bliuwt. De bal leit no by dy om foar de ynhâld te soargen. Mei it dielen fan eveneminten en oare aktiviteiten yn dyn omjouwing helpst do nammentlik ien soad minsken oan in aardich idee foar in útstapke yn ús moaie en benammen ek gesellige provinsje. 

Aginda-Plugin
It is ek mooglik om de Uit-Agenda fan dyn omjouwing yn jimme eigen webside te integreren. Mei ús Agenda-plugin hâld do de besiker ynteressearre en faaks wurdt it hjirtroch in klant. Bin do op syk nei in aginda foar allinne dyn eigen lokaasje, dan hawwe wy dêr in perfekte oplossing foar. En it moaie is, dit is hielendal fergees! 

Adverteren 
Mei alle wiken gâns tûzenen besikers is de agindasite of -nijsbrief in perfekte plak om dyn produkt of aktiviteit ûnder de oandacht te bringen. En dêrby binne de tariven tige freonlik, wy syn no ienris in vrijwilligers-organisatie! 


Gean nei de Út-Aginda of de Eksposysje-Aginda

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu